Catagories

प्रभु सर्व काही जाणतो

प्रभु सर्व काही जाणतो

या कथेतील हुसैनखांची प्रभुंचे लक्ष आपल्या गायनसेवेकडे वेधून घेण्याची झटापट व त्यात त्याची एका ठिकाणी झालेली घसरण, अत्यंत बोधप्रद आणि मननीय आहे. प्रभुंचे आपल्याकडे लक्ष नाही, असे जरी हुसैनखांला वाटत होते तरी, त्याची मानसिक द्वंद्वातून उद्भवलेली गायनातली छोटीशी घसरणही सर्वज्ञ प्रभुंनी नेमकेपणाने पकडली. आपणही अनेकदा करत असलेल्या अनेक सेवा, मग त्या तनमनधनाच्या असोत, शब्दरूप असोत, गंधरूप असोत, स्वररुप असोत किंवा आणखीन कोणत्याही असोत, निरपेक्ष भावनेनी केलेली आपली सेवा श्रीप्रभु जाणून असतो. आपल्याला त्याचे प्रदर्शन करणे गरजेचे नसते किंवा त्यांच्यापर्यंत माझी सेवा पोचली काय? त्यांना मी केलेली सेवा कळली असेल काय?

read more
मला श्री माणिकप्रभु दिसले

मला श्री माणिकप्रभु दिसले

मला श्री माणिकप्रभु दिसले जय गुरू माणिक नामामृत हे कानावर पडले मला श्री माणिकप्रभु दिसले मला श्री माणिकप्रभु दिसले जय गुरू माणिक नामामृत हे कानावर पडले मला श्री माणिकप्रभु दिसलेमला श्री माणिकप्रभु दिसले जय गुरू माणिक नामामृत हे कानावर पडले मला श्री माणिकप्रभु दिसलेमला श्री माणिकप्रभु दिसले जय गुरू माणिक नामामृत हे कानावर पडले मला श्री माणिकप्रभु दिसलेमला श्री माणिकप्रभु दिसले जय गुरू माणिक नामामृत हे कानावर पडले मला श्री माणिकप्रभु दिसलेमला श्री माणिकप्रभु दिसले जय गुरू माणिक नामामृत हे कानावर पडले मला श्री माणिकप्रभु दिसले

read more
मी चरणाचा दास प्रभुचा

मी चरणाचा दास प्रभुचा

योग याग तप नकोस मजला भक्ति घडावी तव भक्ताला या हृदयीचे त्या हृदयीला अवघा जन्मच तुझ वाहिला योग याग तप नकोस मजला भक्ति घडावी तव भक्ताला या हृदयीचे त्या हृदयीला अवघा जन्मच तुझ वाहिलायोग याग तप नकोस मजला भक्ति घडावी तव भक्ताला या हृदयीचे त्या हृदयीला अवघा जन्मच तुझ वाहिलायोग याग तप नकोस मजला भक्ति घडावी तव भक्ताला या हृदयीचे त्या हृदयीला अवघा जन्मच तुझ वाहिलायोग याग तप नकोस मजला भक्ति घडावी तव भक्ताला या हृदयीचे त्या हृदयीला अवघा जन्मच तुझ वाहिलायोग याग तप नकोस मजला भक्ति घडावी तव भक्ताला या हृदयीचे त्या हृदयीला अवघा जन्मच तुझ वाहिला

read more
पीक मोप आले

पीक मोप आले

नांगरले चांगले शेत केली मेहनती मशागत होऊनि अवकाळी बरसात अवघे पीक वाया गेले नांगरले चांगले शेत केली मेहनती मशागत होऊनि अवकाळी बरसात अवघे पीक वाया गेले नांगरले चांगले शेत केली मेहनती मशागत होऊनि अवकाळी बरसात अवघे पीक वाया गेले नांगरले चांगले शेत केली मेहनती मशागत होऊनि अवकाळी बरसात अवघे पीक वाया गेले नांगरले चांगले शेत केली मेहनती मशागत होऊनि अवकाळी बरसात अवघे पीक वाया गेले नांगरले चांगले शेत केली मेहनती मशागत होऊनि अवकाळी बरसात अवघे पीक वाया गेले

read more
सदा चित्त तव चरणी

सदा चित्त तव चरणी

माणिक मंत्र हा नित्य स्मरावा भजनी प्रभुच्या देह भिजावामनोहर करीतो प्रभुपदी धावाहाची एक वर मजला द्यावाप्रभु एक तुझ आर्जव आहेसदा चित्त तव चरणी राहे  माणिक मंत्र हा नित्य स्मरावा भजनी प्रभुच्या देह भिजावामनोहर करीतो प्रभुपदी धावाहाची एक वर मजला द्यावाप्रभु एक तुझ आर्जव आहेसदा चित्त तव चरणी राहे माणिक मंत्र हा नित्य स्मरावा भजनी प्रभुच्या देह भिजावामनोहर करीतो प्रभुपदी धावाहाची एक वर मजला द्यावाप्रभु एक तुझ आर्जव आहेसदा चित्त तव चरणी राहे 

read more
प्रभु माझा हा लेकुरवाळा

प्रभु माझा हा लेकुरवाळा

प्रभु माझा हा लेकुरवाळा दीनबंधु उपकारी।नित्य मुक्त असुनी झाला भक्तांसाठी संसारी।।प्रभु तो भावातीत असुनि पीड़ा आमुची जाणतो।निर्मळ भक्ती पाहुनी आमुची आंनदे डोलतो।दत्तप्रभू आलेमाणिकरूपानेयाभूवरीहोण्यासाक्षात्कारपाहिजेभक्तिभावअंतरी

read more